Δήμος Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων : Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων

Στον ορισμό των Αντιδημάρχων και των Εντεταλμένων Συμβούλων προχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Κ. Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων Στέφανος Πουλημένος.

Η απόφαση για τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων , σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση που έγινε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρει:

«Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 10/01/2024 έως και 10-01-2025 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:

Τον κ. Σπυρίδωνα Νεράντζη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας, Εθελοντισμού, Κατασκηνώσεων και νησίδας Βίδο και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιών ανακύκλωσης β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου: – Του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, και – Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων γ) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των προϋποθέσεων λειτουργίας των κατασκηνώσεων δ) Φροντίδα, προστασία και διαχείριση της νησίδας Βίδο όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.
Τον κ. Παναγιώτη Θεοτόκη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου: – Του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας – Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και – Του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Συνεργείου καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.

Την κα. Θεοφανή Τσιμπούλη του Άγγελου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου: – της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των υφισταμένων τμημάτων της όπως οι αρμοδιότητες ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. β) Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων με τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις, ήτοι διακηρύξεις, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις απευθείας αναθέσεων. Επιπρόσθετα, την υπογραφή όλων των δανειστικών συμβολαίων καθώς και των συμφωνητικών παραχώρησης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων. Τέλος, την απευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ. καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία, καθώς επίσης και την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
Τον κ. Νικόλαο Βραδή του Μιχαήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου: -της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και – της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) – της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής β) Την τέλεση πολιτικών γάμων γ) Για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριών, αποφάσεων και συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, προκηρύξεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Διεύθυνσης. Επιπλέον, την υπογραφή των αποφάσεων εγγραφών, διαγραφών και λοιπών μεταβολών δημοτολογίου, καταλόγων Μητρώων Αρρένων, στρατολογίας και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, πλην εκείνων για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί προς αυτό οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι. δ) Για την Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης. ε) Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης και του Τμήματος Τεχνολογιών, 3 Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Ο Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων για τις οποίες η νομοθεσία ορίζει ότι εκδίδονται από τον ίδιο ως «αρμόδιο προς διορισμό όργανο», (ενδεικτικά αναφέρουμε πράξεις διορισμού, μετατάξεων, πολιτογραφήσεις, κ.λ.π.)
Τον κ. Ανδρέα Καρδόνα του Μαριανού, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων – Τεχνικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, αδειών, πράξεων επιβολής κυρώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 6. Τον Θωμά Βλάσση του Γερασίμου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι: – του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης – του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης – του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, και – του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. β) Παρακολουθεί, συνεργάζεται και εκφράζει τις θέσεις του Δήμου στα υπό κατάρτιση χωροταξικά σχέδια. γ) Παρακολουθεί, συνεργάζεται και επιλύει ζητήματα του υπό κατάρτιση κτηματολογίου στις υποθέσεις που σχετίζεται ο Δήμος. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.
Τον κ. Κωνσταντίνο Βουσολίνο του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Παλιάς Πόλης και Εμπορίου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας επί θεμάτων πολιτισμού β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, γ) Την παρακολούθηση εποπτεία και μέριμνα δράσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την Παλιά Πόλη και τον φορέα διαχείρισης UNESCO, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων που αφορούν τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί.

Τον κ. Χρήστο Ηρακλή Σκούρτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, διαπιστωτικών αποφάσεων για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
Τον κ. Αναστάσιο Κασίμη του Αρσενίου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο Οθωνών, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Φροντίδας και ασφάλειας Παραλιών και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών: α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών. γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού. δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα ζ) Την οργάνωση και παρακολούθηση της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών του Δήμου η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Οθονών, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.
Τον κ. Αναστάσιο Αργυρό του Νικολάου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο Ερείκουσας και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας: α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών. γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού. δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών 5 στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα ζ) Την οργάνωση και παρακολούθησης της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Ερείκουσας, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.
Τον κ. Σπυρίδωνα Αργυρό του Ευαγγέλου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο Μαθρακίου και του μεταβιβάζουμε τις κάτωθι αρμοδιότητες, που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μαθρακίου: α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών. β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών. γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού. δ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Πρόεδρο και μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. ε) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής, την παρακολούθηση και εκπόνηση μελετών. στ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω Δημοτική Ενότητα. ζ) Την οργάνωση και παρακολούθησης της ασφάλειας και λειτουργίας των παραλιών. η) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση του Προέδρου της Κοινότητας. Ο ανωτέρω εξουσιοδοτείται να υπογράφει με εντολή Δημάρχου όλα τα έγγραφα που αφορούν τις ανωτέρω ανατεθείσες αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου, πλην των χρηματικών ενταλμάτων.
Τον κ. Σπυρίδωνα Χαλικιόπουλο του Μιχαήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Τον κ. Παντελή Γιαννούλη του Ματθαίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, Παιδείας, Νέας Γενιάς και χωρικό Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: 6 α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης. β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας επί θεμάτων Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. γ) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο και μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. δ) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων. ε) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Τον κ. Σπυρίδωνα Γαλάνη του Ηλία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Υγείας και Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της αρμόδιας Διεύθυνσης, όπως αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και στην ισχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί του Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
Τον κ. Γεράσιμο Ανυφαντή του Στεφάνου, κατά τόπο Αντιδήμαρχο των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελίων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων . β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελείων. δ) Την μέριμνα, εποπτεία και σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους, τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων και της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων. ε) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών Ενοτήτων.

Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 10/01/2024 έως και 10-01-2025 και ειδικότερα:
Τον κ. Αχιλλέα Μάζη του Κωνσταντίνου, ορίζουμε κατά τόπο εντεταλμένο για τις Δημοτικές Ενότητες Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Δημοτικών Υπηρεσιών των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων. 7 β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης και εκτέλεσης των έργων, των εργασιών και των προμηθειών των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων. γ) Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων. δ) Την μέριμνα, εποπτεία και σε συνεργασία με τους καθ’ ύλην Αντιδημάρχους, τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Παλαιοκαστριτών και Φαιάκων. ε) Παρακολουθεί, ελέγχει και βεβαιώνει τις δράσεις που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από τις πάγιες προκαταβολές που τίθενται στη διαχείριση των Προέδρων των Κοινοτήτων. Επίσης, εξουσιοδοτείται να παρίσταται στις συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών ενοτήτων.
Ορίζουμε τον κ. Σταμάτιο Μάλλιο του Γεωργίου, εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για την επικουρία του έργου των Αντιδημαρχιών α) Τεχνικών Έργων-Τεχνικών Υπηρεσιών και β) Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος.
Ως έμμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

κ. Σπυρίδων Νεράντζης του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας, Εθελοντισμού, Κατασκηνώσεων και νησίδας Βίδο.
κ. Παναγιώτης Θεοτόκης του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας.
κα Θεοφανή Τσιμπούλη του Άγγελου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
κ. Νικόλαος Βραδής του Μιχαήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
κ. Ανδρέας Καρδόνας του Μαριανού, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Τεχνικών Υπηρεσιών. 6. κ. Θωμάς Βλάσσης του Γερασίμου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού & Χωροταξικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος.
κ. Κωνσταντίνος Βουσολίνος του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παλιάς Πόλης και Εμπορίου.
κ. Χρήστος Σκούρτης, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μέριμνας.
κ. Αναστάσιος Κασίμης του Αρσενίου, κατά τόπο Αντιδήμαρχος Οθωνών, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Φροντίδας και ασφάλειας Παραλιών.
κ. Αναστάσιος Αργυρός του Νικολάου, κατά τόπο Αντιδήμαρχος Ερείκουσας.
κ. Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου, κατά τόπο Αντιδήμαρχος Μαθρακίου. iv.
Ως άμισθοι Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

κ. Σπυρίδων Χαλικιόπουλος του Μιχαήλ, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων.
κ. Παντελής Γιαννούλης του Ματθαίου, ως άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας, Νέας Γενιάς και χωρικός Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων.
κ. Σπυρίδων Γαλάνης του Ηλία, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Υγείας και Προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής.
κ. Γεράσιμος Ανυφαντής του Στεφάνου, κατά τόπο Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Ενοτήτων Αχιλλείων και Παρελίων .
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων Σχέσεων, κ. Σπυρίδων Χαλικιόπουλος του Μιχαήλ ως αναπληρωτής του».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *