Ερώτηση (και) Αλ.Αυλωνίτη για την οικονομική στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την οικονομική στήριξη και την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, κατέθεσαν τριάντα τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ηρακλείου Μαμουλάκη Χάρη και του βουλευτή Λακωνίας Αραχωβίτη Σταύρο και με συνυπογραφή του βουλευτή Κέρκυρας και Αν.Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη.

Οι βουλευτές τονίζουν πως ο τομέας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στη χώρα μας, δηλαδή, οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, απειλείται με αφανισμό. Το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει άμεσα, να αναλάβει δράσεις ενίσχυσης του εν λόγω τομέα καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο εθνικός στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης βιώσιμης παράκτιας αλιείας θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: «Οικονομική στήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας»

Ο τομέας της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στη χώρα μας, δηλαδή, οι αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται από αλιευτικά σκάφη συνολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, απειλείται με αφανισμό. Το επιτελείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλει άμεσα, να αναλάβει δράσεις ενίσχυσης του εν λόγω τομέα καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο εθνικός στρατηγικός στόχος της ανάπτυξης βιώσιμης παράκτιας αλιείας θα μείνει μόνο στα χαρτιά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 η παράκτια αλιεία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 75% όλων των αλιευτικών σκαφών που είναι νηολογημένα στην Ένωση και σχεδόν το ήμισυ όλων των απασχολουμένων στον τομέα της αλιείας. Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας εξαρτώνται ιδιαίτερα από τα υγιή αλιευτικά αποθέματα τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματός τους. Έτσι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1139, προκειμένου να ενθαρρύνονται οι βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) θα πρέπει να μπορεί να παρέχει στους εν λόγω φορείς προτιμησιακή μεταχείριση με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 100%. Ειδικότερα, ως προς τον κύριο ή βοηθητικό κινητήρα σκαφών παράκτιας αλιείας παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα αντικατάστασης ή εκσυγχρονισμού τους με μέγιστο ποσοστό έντασης ενίσχυσης 40%.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παράκτιοι αλιείς στη χώρα μας, με ειδικότερη αναφορά σε όλους όσους δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα εμπόδια και τους κινδύνους για την είσοδο νέων ψαράδων στο επάγγελμα, τις μεταβολές του θαλάσσιου οικοσυστήματος όπως η καταστροφική επίδραση της παρουσίας αυξημένου πληθυσμού του εισβολικού είδους του λαγοκέφαλου,τη δραματική μείωση του αριθμού των αλιευμάτων, τη παράνομη υπεραλίευση και το αυξημένο κόστος ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης αλλά και των πληθωριστικών πιέσεων λόγω ελλείψεων πρώτων υλών.

Ειδικότερα, σύμφωνα και με το από 29.03.2022 δελτίο τύπου του του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της αύξησης της τιμής της ενέργειας και των πρώτων υλών, και προκειμένου για τη στήριξη του τομέα της αλιείας, η Ε.Ε. ενεργοποίησε το προσωρινό μέτρο του μηχανισμού κρίσης του ΕΤΘΑΥ. Έτσι, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να χορηγήσουν οικονομική αποζημίωση στους φορείς εκμετάλλευσης των τομέων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης για το διαφυγόν τους εισόδημα καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» στις οργανώσεις παραγωγών. Το εν λόγω προσωρινό μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2022.

Ωστόσο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενεργοποίησε το ως άνω σχετικό Μέτρο 3.4.3 της δράσης 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑΘΛ) 2014-2022 με καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους. Σύμφωνα δε με τη με Α.Π.229/02.02.2023 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η προθεσμία της οποίας έληξε κατά την 15η Μαρτίου 2023, και ειδικότερα κατά το μέρος που αφορά τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας αναφέρονται ενδεικτικά ότι: η προβλεπόμενη αποζημίωση ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας για λοιπές κατηγορίες σκάφους πλην μηχανότρατων και Γρι-Γρι που υποχρεούνται να φέρουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης (VMS) ανέρχεται σε 6 € εάν το ολικό μήκος του σκάφους είναι μικρότερο ή ίσο με 6 μέτρα και 9 € εάν το ολικό μήκος του σκάφους είναι μεγαλύτερο των 6 μέτρων και μικρότερο ή ίσο των 12 μέτρων. Αντίστοιχα, για όσα αλιευτικά σκάφη δε φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης (VMS) η συνολική αποζημίωση για την περίοδο από 24.02.2022 έως 31.12.2022 ανέρχεται μόλις σε 474 € εάν το συνολικό μήκος του σκάφους είναι μικρότερο ή ίσο με 6 μέτρα και στα 1.350 € εάν το συνολικό μήκος είναι μεγαλύτερο των 6 μέτρων.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, του μικρού ύψους οικονομικής ενίσχυσης προς τους παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας, τη σημαντικότητα του κλάδου της αλιείας για την ανάπτυξη κάθε περιοχής νησιωτικής ή παράκτιας και σε συνδυασμό με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους 2021-2027, στους οποίους έχει αναφερθεί ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός, αναφορικά με τον κλάδο της αλιείας, όπως ιδίως, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, την ενίσχυση εισόδου νέων αλιέων στον κλάδο, τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Σκοπεύει να αυξήσει το ύψος της χρηματοδότησης του Μέτρου 3.4.3 της δράσης 2 του ΕΠΑΘΛ 2014-2022 κατά το μέρος που αφορά τους παράκτιους αλιείς μικρής κλίμακας;
2. Σκοπεύει να αυξήσει την οικονομική ενίσχυση προς τους παράκτιους αλιείς έναντι του αυξημένου κόστους καυσίμων;
3. Σκοπεύει να στηρίξει την αντικατάσταση ή και τον εκσυγχρονισμό κύριου ή βοηθητικού κινητήρα αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας και ποιο θα είναι το ποσοστό ενίσχυσης;
4. Προτίθεται να θεσμοθετήσει συγκεκριμένους μηχανισμούς καταγραφής και αποζημίωσης των ζημιών που προκαλούνται στα αλιευτικά εργαλεία από θαλάσσια είδη όπως του λαγοκέφαλου;
5. Ποια συγκεκριμένα διαχειριστικά μέτρα σχεδιάζει να λάβει προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια απειλή που δέχονται τα παράκτια οικοσυστήματα της Κρήτης λόγω του αυξημένου πληθυσμού του εισβολικού είδους του λαγοκέφαλου;
6. Πως σχεδιάζει να ενισχύσει την είσοδο νέων αλιέων στον κλάδο παράκτιας αλιείας;

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *